nature 1 УРОК 5
  59           2


    Веществата са навсякъде около и в нас. Те изграждат Земята, Слънцето и Луната, нашето тяло, растенията и животните. Днес ще разберем от какво са изградени самите вещества.


1. Градивни частици на веществата


   В природата веществата се срещат в три различни състояния - твърдо, течно и газообразно.


желязо продукти с желязо Например желязото обикновено е в твърдо състояние в железните руди, макар че се среща и в хранителни продукти, в различни съединения.


кислород    Кислородът се среща в газообразно състояние.


   Водата познаваме и като течност, и като па̀ра, и като лед, т.е. във всяко от трите състояния.


   Още от древността учените са предположили, че веществата са изградени от малки частици. Днес ги наричаме градивни частици. Известни са различни видове градивни частици.

   Атомите са вечно движещи се, невидими за човешкото око частици с определени размери и маса. Най-малкият и най-лек атом е водородния.
Атомите на различните вещества имат различни размери.


атомимолекули


   Атомите могат да се свързват помежду си и да образуват молекули. Могат да се свързват два и повече еднакви атома, а също така могат да се свързват и различни атоми. Молекула водород е с два атома водород, молекула кислород е с два атома кислород.
   Молекулата на въглеродния диоксид СО2 е с един въглероден и два кислородни атома, а молекулата на водата е с два атома водород и един атом кислород H2O.

Молекулата на захарта се състои от 12 въглеродни, 22 водородни и 11 кислородни атома. Има и още по-сложни молекули.
водица захар днк


    Молекулите са градивни частици, които носят характерните свойства на веществата и съществуват самостоятелно. От вида на градивните частици и от тяхното подреждане в простронството зависят свойствата на веществата.


2. Защо веществата имат различни свойства?


   Свойствата на веществата зависят от градивните частици. Солта е солена, изградена от атоми на натрий и хлор. Свойствата на телата зависят не само от различните атоми, но и от подреждането им.

   Диамантът, саждите, графита и графена са съставени само от атоми на въглерода. Самите атоми са подредени по различен начин и затова тези вещества имат различни свойства. Диамантът е един от най-твърдите материали. Саждите, графита са лесно чупливи, а графена може да се огъва и служи за направа на ултра тънки и гъвкави екрани и плоскости.

графит диамант графен


3. Обяснение на свойствата на телата


   Между градивните частици на телата съществуват разстояния, но въпреки това те си взаимодействат със сили на привличане. Когато натиснем балон пълен с въздух, въздухът в него се свива. Това е така, защото междумолекулните разстояния са големи, а силите на привличане са малки. Затова газовете нямат собствен обем и форма.

   Най-малки са разстоянията между градивните частици при твърдите тела, а силите на взаимодействие са най-големи. Затова твърдите тела имат определена форма и обем.

    При течностите разстоянията между градивните частици са по-малки, отколкото при газовете, и по-големи, отколкото при твърдите тела. Затова течностите текат, имат собствен обем, но приемат формата на съда в който се намират.